01- 1982

ඇදි ධ්වනි මාන කම්බියක දිග 143 cm හා 145 cm වූ විට සරසුළක් සමග තත්පරයට ස්පන්දන දෙකක් ලැබේ. සරසුළෙහි සංඛ්‍යාතය කොපමණද?

(1) 144Hz
(2) 284Hz
(3) 286Hz
(4) 288Hz
(5) 290Hz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *