01 – 1981

ස්කන්ධය M වූ ක්‍රිකට් පන්දුවකට ඉහළට පහර දුන් විට එය තිරසට 450 ක කෝණයකින් පිත්තෙන් හිලිහී යයි. බෝලයේ මගෙහි ඉහළම ලක්‍ෂ්‍යයේ දී එහි චාලක ශක්තිය E වේ. වායු ප්‍රතිරෝධය නොසළකා හැරිය හොත් බෝලය පිත්තෙන් හිලිහී යන ප්‍රවේගය,

 

(Ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *