01-1981

ස්කන්ධය 2kg වූ 3C ආරෝපණයක් සහිත අංශුවක් අවකාශයේ යම් ලක්ෂයක තැබූවිට එය මත 6N බලයක් ක්‍රියා කරයි. මෙයින් නිගමනය කළ හැක්කේ,

  1. එම ලක්ෂ්‍යයේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය 2 NC‾¹ බවයි.
  2. එම ලක්ෂ්‍යයේ ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය 3 Nkg‾¹ බවයි.
  3. එම ලක්ෂ්‍යයේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය 1 NC‾¹ ද ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය 3 Nkg‾¹ බවයි.
  4. එම ලක්ෂ්‍යයේ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය 1 NC‾¹ ද ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය 1 Nkg‾¹ බවයි.
  5. නිශ්චිතව පිළිතුරක් ලබා දීමට දත්ත ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි.

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *