01 – (1980)

රත් වූ කැතෝඩයකින් ශුන්‍ය ප්‍රවේගයකින් යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන නිකුත් වේ. ඇනෝඩය කැතෝඩයට වඩා වෝල්ට් 10 ක වැඩි විභවයකින් තබා ඇති නම් ඇනෝඩයට ලඟාවන ඉලෙක්ට්‍රෝනයන්ගේ ප්‍රවේගය කුමක් ද? ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් සඳහා ආරෝපණය හා ස්කන්ධය අතර අනුපාතය
e/m = 1.76 x 1011 CKg-1

1.√(20 x 1.76 x1011)ms-1
2.10 x 1.76 x 1011 ms-1
3.√(5 x 1.76 x1011)ms-1 
4.20 x 1.76 x 1011 ms-1
5.√(20 / (1.76 x1011)) ms-1 

(Ans:1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *