01 – (1980)

පහත සඳහන් කිනම් රූප සටහනකින් ද්‍රාව පීඩකයක් නිරූපණය වන්නේ ද? V1 සහ V2
කපාටයන් වේ.

(Ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *