01 – 1980

නිශ්චලව පවතින වස්තුවක් නිදහසේ පහළට වැටීමට පටන් ගනී. තත්පර 4 කට පසු එම වස්තුවේ වේගය සහ හතරවැනි තත්පරය තුළ එම වස්තුව ගමන් කළ දුර පිළිවෙලින්,

1) 9.8 × 4 ms-1 සහ  ½ × 9.8 × 4² m වේ.
2) 9.8 × 16 ms-1 සහ ½ × 9.8 × (4² – 3²)m වේ.
3) 9.8 × 4 ms-1 සහ  ½ × 9.8×(4² – 3²)m වේ.
4) 9.8 × (1+2+3+4) ms-1 සහ ½ × 9.8²× (4² – 3²)m වේ.
5) 9.8² × 4²ms-1 සහ  ½ × 9.8² × ( 4² – 3²)m වේ.

( Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *