01-1980

ධ්වනි තරංග පිළිබඳ කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) කම්පනය වන ප්‍රභවයකින් නිපදවන ධ්වනි තරංගවල සංඛ්‍යාතය ප්‍රභවයෙහිම ගුණයක් වන අතර එය තරංග ගමන් කරන මාධ්‍යයේ ගුණයන් මත රඳා නො පවතී.
  • B) ධ්වනි තරගවල තරංග ආයාමය ඒවා ගමන් කරන මාධ්‍යයේ ගුණයන් මත රඳා නොපවතී.
  • C) ධ්වනි තරංග වල ප්‍රවේගය රඳා පවතින්නේ මාධ්‍යයෙහි ගුණයන් මතය.

මෙම ප්‍රකාශයන්ගෙන්,

  1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *