01-1980

හිස් ගෝලයක් එහි ඇති කුඩා සිදුරක් ආධාරයෙන් ජලයෙන් පුරවා ඇත. දිග නූලකින් එල්වා ඇති මෙම ගෝලයෙහි පතුලේ ඇති එම සිදුරෙන් ජලය පිටතට ගලන විට එහි දෝලන කාලය,

  1. ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ.
  2. ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.
  3. නියතව පවතී.
  4. පළමුව වැඩි වී පසුව අඩු වේ.
  5. පළමුව අඩු වී පසුව වැඩි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *