01-(1980-35)

උෂ්ණත්වය 10º දී පිත්තල තහඩුවක අරය a වූ සිදුරක් විද ඇත. තහඩුවේ උෂ්ණත්වය 110º දක්වා වැඩි කළ විට සිදුරෙහි අරය කුමක්ද ? (පිත්තලවල රේඛීය ප්‍රසාරණතාව = a)

(1) a (1 + 200α)1/2

(2) a (1 + 100 α)

(3)a (1 + 100 α)1/2

(4) a (1 + 200 α)

(5) a

(Ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *