01-(1980-29)

එකම අරය ඇත්තා වු දල එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සැදී ඝන ගෝලයක් සහ හිස් ගෝලයක් වාතය තුළ පහලට වැටීම පිළිඳව මෙම ප්‍රකාශ බලන්න.

(A) ආන්ත ප්‍රවේග අගයයන් ලබා ගැනීමට පෙර ගෝල දෙකේ ත්වරණ සමාන වේ.
(B) ගෝල දෙකේ ආන්ත ප්‍රවේග සමාන වේ.
(C) බර වැඩි ගෝලයේ අන්ත ප්‍රවේගය අනෙක් ආන්ත ප්‍රවේගයට වඩා වැඩිය.

මෙම ප්‍රකාශ වලින්,

(1) Aපමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) C පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *