01- (1980 – 18)

උෂ්ණත්වය කෙල්වින් අංශක T හි පවතින රත් වූ වස්තුවකින් මුක්තවන සම්පූර්ණ තාප විකිරණ සමානුපාතික වන්නේ,

(1) T
(2) T2
(3) T3
(4) T4
(5) T-1

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *