01 – 1980

තඹ කම්බියක ප්‍රතිරෝධය 10 Ω වේ.මේ කම්බිය රත්කර ද්‍රව කිරීමෙන් පසු ලැබෙන තඹ වලින් මුල් කම්බියේ දිගෙන් හරි අඩක් වූ කම්බියක් සාදන ලදි. නව කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය,

1)10 Ω
2)5 Ω
3) 2.5 Ω
4)7.5 Ω
5) 20 Ω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *